Aplikimet

Mitrovica Guitar Days

Aplikimet për masterklaset me profesorët e ftuar.

Mitrovica Guitar Days ofron një sërë mundësish emocionuese për masterklasa me profesorë të dalluar të klasit botëror dhe rajonal:

  • Opsioni 1: Katër masterklasa individuale me katër profesorë të ndryshëm, me çmim 90 euro.
  • Opsioni 2: Zgjidhni një masterklasë individuale me një profesor të zgjedhur për 40 euro.
  • Opsioni 3: Përjetoni një masterklasë unike individuale për instrumentin e baglamasë me profesor Ali Kazim Akdag, për 30 euro.
 Mitrovica Guitar Days offers a range of exciting opportunities for masterclasses with distinguished world class and regional professors:
  • Option 1: Four individual masterclasses/lessons with four different professors, priced at 90 euros.
  • Option 2: Select one individual masterclass/lesson with a chosen professor for 40 euros.
  • Option 3: Experience a unique individual masterclass/lesson for baglama instrument with Professor Ali Kazim Akdag, available for 30 euros.